Tundra Viatges

Tundra Viatges: Política de privacitat

Clàusula de confidencialitat i protecció de dades personals.


Conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades personals subministrades a través de la web, són incorporades als fitxers de tractament de dades que TUNDRA VIATGES té convenientment inscrit a l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de la gestió i manteniment de la relació contractual / precontractual i poden ser utilitzats amb una finalitat comercial remetent-li informació per qualsevol mitjà de comunicació (fax, telèfon, e-mail, postal, sms), operativa i activitats pròpies de l'objecte social de l'empresa. L'empresa conservarà les seves dades una vegada finalitzada tota la relació amb l'usuari per a complir obligacions legals i comunicar-los als organismes públics que emparats en la Llei corresponent els sol·licitin.


Les dades sol·licitades són necessàries, en cas de negar-se a comunicar les dades serà impossible informar-li sobre la seva sol·licitud. L'empresa procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o registrades. En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat distinta per a la qual haguessin estat recaptades o recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats.


En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TUNDRA VIATGES li informa que les dades personals seran tractades confidencialment, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran, gaudeix de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola sobre protecció de dades.


Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a la següent adreça: C/ Passatge Espíria 1, 2, 1. 08023 Barcelona.

Imatge corporativa:Xavier Marlí

Disseny i desenvolupament web:Xavier Marlí