Tundra Viatges

Tundra Viatges: Avís legal

TUNDRA VIATGES S.L. (des d'ara, TUNDRA VIATGES), és el titular dels dominis en Internet "tundraviatges.com", “tundraviajes.com” i “tundratravel.com” sota els quals figuren les pàgines web www.tundraviatges.com, www.tundraviajes.com i www.tundratravel.com.

 

Informació Legal.

Segons establix la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.I. nº 166, s'oferix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del portal situat en l'adreça d'internet www.tundraviatges.com, www.tundraviajes.com i www.tundratravel.com així com la informació referent a la política de privadesa o protecció de dades.

Raó social: TUNDRA VIATGES S.L.
Codi llicència: GC-1927.
Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil de València, Tomo 9161, Llibre 6444, Foli 214, Secció 8, Fulla V138160.
Domicili social: Passatge Espíria 1, 2, 1. 08023 Barcelona.
C.I.F.: B98261027.
Contacte: info@tundraviatges.com.

 

1.- Contingut del lloc.

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

Aquest lloc web, l'únic propietari i patrocinador del qual és TUNDRA VIATGES, té per objecte fonamental donar informació sobre viatges.

TUNDRA VIATGES es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny. Els continguts del lloc web s'actualitzen periòdicament. Degut al fet que l'actualització de la informació no és immediata, li siggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud continguda en el lloc web.

 

2.- Normes generals d'accés i ús correcte del lloc web.

L'accés i ús d'aquest lloc web estan subjectes als termes d'aquesta informació legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis pugui precisar l'acceptació d'unes condicions particulars. Qualsevol ús que faci del lloc web o dels serveis en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals d'aquest Avís Legal.

Aquest lloc web conté materials preparats per TUNDRA VIATGES amb fins informatives o orientatius. L'usuari ha de tenir en compte que aquests materials poguessin no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades, encara que es fa tot el possible per mantenir una major actualització.

L'accés al lloc web i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable TUNDRA VIATGES per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'usuari.

TUNDRA VIATGES no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els usuaris fora de l'àmbit al que es dirigeix el lloc web, ni de les conseqüències que poguessin portar per causa de la falta d'utilitat, adequació o validesa del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui implicar l'aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis que es pugui accedir a través del lloc web, la responsabilitat final del qual recaurà sempre sobre l'usuari.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts o serveis de conformitat amb la llei, les condicions generals i les condicions particulars que puguin mostrar-se de cadascun dels serveis. De la mateixa forma l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s'oferixen amb fins o efectes il·lícits, contraris al contingut de les condicions generals, lesius dels drets i interessos de TUNDRA VIATGES o de tercers, o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per altres usuaris.

L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web.

L'usuari haurà d'abstenir-se de manipular dades identificatives de TUNDRA VIATGES, així com de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i en general de configuració de l'espai web http://www.tundraviatges.comhttp://www.tundraviajes.com i http://www.tundratravel.com.

L'usuari haurà d'abstenir-se de facilitar dades pròpies que no permetin una correcta identificació.

TUNDRA VIATGES es reserva el dret a denegar o retirar accés a les pàgines web de la seva propietat en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals o les condicions particulars que resultin de l'aplicació a cada servei en concret.

 

3.- Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del lloc web http://www.tundraviatges.com, http://www.tundraviajes.com i www.tundratravel.com, són de propietat exclusiva i per a tot el món, de TUNDRA VIATGES S.L. (TUNDRA VIATGES), incloent, sense limitació, disseny gràfic, logotips, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, audiovisuals, marques registrades i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el desenvolupament del lloc web. Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. La reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat de difusió i explotació del material d'aquest lloc web que no hagi estat expressament autoritzat per TUNDRA VIATGES queden expressament prohibides.

TUNDRA VIATGES no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web.

 

4.- Hipervincles o links.

Els links externs que es mostren en aquesta web es disposen com cortesia als usuaris i visitants d'aquest lloc web, i són merament informatius.

Els enllaços o links que conté www.tundraviatges.com, www.tundraviajes.com, www.tundratravel.com o qualsevol altra de la seva propietat a la qual es redireccione poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web de tercers, sobre les quals TUNDRA VIATGES no exerceix cap tipus de control, pel que no respon dels continguts ni de l'estat de les webs enllaçades, com tampoc dels enllaços de les webs enllaçades.

 

5. Limitació de garanties i responsabilitats sobre virus i fallades tecnològiques.

TUNDRA VIATGES no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (programari i maquinari), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistema informàtic. Per això, TUNDRA VIATGES no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc web.

TUNDRA VIATGES no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i fallades en l'accés.

TUNDRA VIATGES no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, doncs intervenen múltiples factors fora del control de TUNDRA VIATGES, entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telelecomunicaciones, etc.

TUNDRA VIATGES no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, tals com pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

 

6. Clàusula de confidencialitat i protecció de dades personals.

Conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades personals subministrades a través de la web, són incorporades als fitxers de tractament de dades que TUNDRA VIATGES té convenientment inscrit a l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de la gestió i manteniment de la relació contractual / precontractual i poden ser utilitzats amb una finalitat comercial remetent-li informació per qualsevol mitjà de comunicació (fax, telèfon, e-mail, postal, sms), operativa i activitats pròpies de l'objecte social de l'empresa. L'empresa conservarà les seves dades una vegada finalitzada tota la relació amb l'usuari per a complir obligacions legals i comunicar-los als organismes públics que emparats en la Llei corresponent els sol·licitin.

Les dades sol·licitades són necessàries, en cas de negar-se a comunicar les dades serà impossible informar-li sobre la seva sol·licitud. L'empresa procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o registrades. En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat distinta per a la qual haguessin estat recaptades o recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats.

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TUNDRA VIATGES li informa que les dades personals seran tractades confidencialment, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran, gaudeix de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a la següent adreça: C/ Passatge Espíria 1, 2, 1. 08023 Barcelona.

 

7. Llei aplicable i submissió a fur.
Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com usuari-visitant i TUNDRA VIATGES es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de València (Espanya).

Imatge corporativa:Xavier Marlí

Disseny i desenvolupament web:Xavier Marlí